Objekt aus der Sammlung

Inventar-Nr.: V0997
Bürgermeister Peters
Gegenstand:
Lithographie: Bürgermeister Peters
Bereich:
V - Kulturgeschichte bis 1945
Sachgruppe:
K2 - Grafik
Objektart:
n.n.
Material:
Papier